1. Obowiązki United Traders

1. United Traders oświadcza, że jest właścicielem firmy o nazwie United Traders, dostępnej za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.unitedtraders.pl, która umożliwia handel akcjami na żywo oraz zapewnia kursy handlu akcjami na rynkach finansowych USA.

2. Partner oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności świadczy usługi w zakresie sektora c2c i tym samym ma możliwość promowania naszych usług w szerokim gronie podmiotów potencjalnie zainteresowanych naszymi usługami i produktami, oferowanymi przez United Traders.

3. Strony zawiązują współpracę, w ramach której Partner będzie realizował zadania sprzedażowe, których przedmiotem będą usługi, w zamian za wynagrodzenie prowizyjne, określone w niniejszej umowie.

4. United Traders obowiązuje się zapewnić, że wyszukane przez Partnera podmioty, które następnie nabędą usługę od United Traders nie będą obsługiwane na warunkach nie gorszych niż pozostali klienci.

5. By zapewnić najwyższą jakość usług, United Traders zobowiązuje się przesyłać aktualną ofertę na e-maila; co za tym idzie Partner, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez United Traders, w celu otrzymywania aktualności oraz informacji handlowych o United Traders za pomocą automatycznych wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

6. Partner ma prawo korzystać z nagród i programów motywacyjnych, jakie United Traders udostępni dla Partnera.

7. W ramach współdziałania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, United Traders zobowiązuje się zapewnić Partnerowi współdziałanie osób w United Traders zatrudnionych bądź z United Traders współpracujących w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Obowiązki United Traders

1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Partner zobowiązany jest dołożyć należytej staranności, mając na względzie przepisy prawa, powszechnie respektowane zwyczaje obrotu gospodarczego oraz zasady etyki w biznesie.
2. Partner zobowiązuje się do stosowania wysokiej jakości świadczenia swoich usług. United Traders jest uprawniona do jednostronnej zmiany w/w standardów i zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
3. Partner zobowiązuje się pozyskiwać podmioty zainteresowane usługami, w szczególności poprzez: a) polecanie usług używając internetu; portali społecznościowych b) poinformowanie na swojej stronie internetowej, w sposób ustalony z United Traders o fakcie nawiązania niniejszej współpracy; c) innych metodach poleceń i promocji
5. Partner zobowiązuje się na bieżąco zapoznawać się ze zmianami w United Traders i uwzględniać je przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
7. Partner ma obowiązek odprowadzić odpowiednie podatki i inne opłaty, których obowiązek wynika z obowiązujących przepisów. United Traders nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie, potrącenie jakichkolwiek podatków, jakie winien zapłacić Partner. Partner zgadza się zwolnić United Traders z wszelkich roszczeń, które mogą być dochodzone przeciwko United Traders, w tym karach i odsetkach. Jeśli z obowiązującego w danej jurysdykcji prawa, wynika, że United Traders, winien dopełnić jakichkolwiek obowiązków z tytułu zawarcia umowy z Partnerem, obowiązek powiadomienia o takim działaniu spoczywa na Partnerze.
8. W przypadku prowadzonej kontroli lub w trakcie audytu w United Traders, Partner zobowiązuje się do niezwłocznej współpracy, w tym do przekazania kopii zeznań podatkowych lub innych dokumentów, które w racjonalny sposób mogą być wymagane do spełnienia celów takich audytów.

3. Polecenie

1. Każdy, kto zarejestruje się na dwutygodniowy darmowy handel na żywo. po okresie dwutygodniowym, otrzymuje swoje własne linki partnerskie.
2. Każdy, kto skorzysta z dwutygodniowego darmowego handlu na żywo z United Traders, w celu dalszego handlu po upływie darmowego terminu powinien dokonać opłaty w wysokości 250zł by otrzymać dostęp do usługi na kolejny miesiąc.
3. Opłata za dostęp do handlu na żywo jest odnawialna każdego miesiąca i daje dostęp na kolejny miesiąc. Opłata jest pobierana automatycznie.
4. Spersonalizowane linki pozwalają na promocję naszych usług tj. miesięczna subskrypcja handlu na żywo oraz kurs zaawansowany.
5. Opłata za kurs zaawansowany jest jednorazowa.
6. Wynagrodzenie: Każdy, kto użyje włąsnego spersolizowanego linku do zapisani nowego klient otrzyma następujące wynagrodzienie za następujące usługi: Miesięczna subskrypcja handlu na żywo - 100zł miesięcznie (przez cały okres członkostwa zapisanego klienta) Kurs zaawansowany — jednorazowe wynagrodzenie 500zł
7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone 15go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc rozliczeniowy.
8. Po aktywacji konta nowego kienta, partner będzie miał możliwość uzyskania prowizji za skierowanie Klientów do United Traders („Opłata za Polecenie”) na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
9. Partner będzie mieć prawo do prowizji za Polecenie, tylko wtedy, gdy wskazani Klienci („Polecony Klient”): a) zarejestrują się w United Traders za pomocą spersonalizowanego linku polecającego opartego na plikach cookie dostarczonego przez United Traders b) dojdzie do zawarcia umowy z poleconym Klientem, na świadczenie usługi United Traders i dokona opłaty.
10. O ile nie uzgodniono inaczej, poleceni Klienci będą mieli 14 dni na przetestowanie usługi United Traders w ramach darmowego terminu lub okresu próbnego.

4.Nie jest możliwe naliczenie prowizji, jeśli…

a) Klient polecony początkowo używa specyficznego dla Partnera linku opartego na plikach cookie, dostarczonego przez United Traders w celu uzyskania dostępu do usługi United Traders i w ciągu dziewiedziesięciu (90) dni („Okres Cookie”), a następnie zarejestruje się bezpośrednio na stronie United Traders. W takim wypadku, Polecony Klient nie będzie powiązany z Partnerem, dlatego Partner nie otrzyma prowizji za Polecenie.
b) Okres przechowywania plików cookies, umożliwiających identyfikacje Partnera wygaśnie;
c) Polecony Klient zarejestruje się z przeglądarki, która nie akceptuje plików cookies;
d) Polecony Klient usunie ciasteczka, na podstawie których dokonana aktywacji wersji trial;
5. Polecony Klient nie może zostać przeniesiony z jednej listy poleconych Partnerów do listy poleconych innego Partnera, chyba że ten sam Polecony Klient zarejestruje się za pomocą kodu referencyjnego innego Partnera lub linku opartego na plikach cookie po wygaśnięciu początkowego konta próbnego Poleconego Klienta i został trwale usunięty przez United Traders.
7. United Traders zastrzega sobie prawo do zmiany mechanizmu, który wykorzystuje do zarządzania lub identyfikacji poleceniami w dowolnym momencie. Kontynuacja udziału Partnera w Programie Partnerskim, po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany. dziewiedziesięciu